Reklamační řád

Tento Reklamační řád byl vypracován v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména zák. č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v našem internetovém obchodě, u kterého jsou v záruční době řádně uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Prodávajícím je Hodinářství Zlatnictví, Radka Zachová ,Lidická 781,Vlašim * IČ: 14744724, DIČ: CZ6951150558. Kupující / spotřebitel převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce, souhlasí s tímto Reklamačním řádem a jeho ustanoveními.

Vyřízení reklamace zajištˇujeme s dopravou zdarma přes Zásilkovnu.

Před zasláním reklamace nás kontaktuje telefonicky nebo přes email pro zřízení reklamačního asistenta. Poté stačí objednávku pečlivě zabalit a donést na kteroukoliv pobočku Zásilkovny.

Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi.

Pokud reklamace nebude pečlivě zabalena proti poškození, nebude tato reklamace přebrána a bude Vám vrácena zpět.

Reklamační podmínky a informace

Spotřebitelem je osoba, která při objednání zboží a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující Občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, která přiznává Občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

Záruční doba

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem, tj. dnem uvedeným na záručním listě / daňovém dokladu. Záruční doba je zákonem stanovena v délce 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Pokud byl výrobek v záruční opravě, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou byla prováděna oprava výrobku, tj. po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Vady zboží

Vady zboží, které existovaly již v době převzetí zboží a projeví se během šesti měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, se považují za vady existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží a vady, nebo pokud se neprokáže opak. Spotřebitel je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat / prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy spotřebitel zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo kupujícím objednáno. Poruší-li spotřebitel povinnost oznámit vadu bez zbytečného odkladu, hrozí, že dojde k většímu rozsahu vady, za který už prodávající nebude odpovídat, neboť k němu došlo v důsledku nedbalého zacházení spotřebitele se zbožím. V případě zjištění odstranitelných vad existujících v okamžiku převzetí má spotřebitel právo požadovat bezplatnou opravu věci a její uvedení do stavu v souladu s objednávkou, nebo výměnu věci za novou. Volbu práva provádí sám spotřebitel. V případě dodání jiného výrobku má spotřebitel právo na dodání zboží dle objednávky. Prodávající neodpovídá za případné vady, na které byl spotřebitel v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Odpovědnost za vady v záruční době – ty, které se vyskytnou v záruční době, ale neexistovaly při převzetí věci / Před prvním použitím zboží je spotřebitel povinen řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze). V případě užívání výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nese spotřebitel všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Záruky se nevztahují na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím či údržbou, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí. V případě výskytu vady odstranitelné má spotřebitel právo na bezplatnou opravu, případně výměnu její součásti. Pouze za situace, že by bezplatná oprava či výměna součásti nebyla vzhledem k povaze vady úměrná, může žádat výměnu věci. Pokud by ani tento postup nebyl možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě výskytu vady neodstranitelné, která nebrání řádnému užívání, může spotřebitel požadovat výměnu věci, nebo přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Stejná práva jako u vady neodstranitelné náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme zasílat hodinky přímo do našeho servisního centra, na adresu: Hodinářství Zlatnictví,Lidická 781,Vlašim,25801. V případě nejasností a nebo dotazů týkajících se reklamací je vám k dispozici toto telefonní číslo: +420 317 843 120. Zboží zasílejte, prosím, řádně zabalené a s příslušnými doklady o koupi a záruce! Spotřebitel uplatní reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). Spotřebitel je povinen prokázat, že věc zakoupil u prodejce a kdy ji zakoupil – předložit příslušné doklady týkající se koupě. V tomto směru lze doporučit zaslání kopie nákupního dokladu a originál záručního listu. Dále je spotřebitel povinen specifikovat jakým způsobem se vada projevuje a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Pro urychlení komunikace zásilku obsahující reklamované zboží a uvedené doklady označte viditelně nápisem “REKLAMACE”, uveďte kontaktní údaje - zejména pak adresu a telefonní číslo. Prodávající nepřebírá nevyžádané zásilky na dobírku, nebo na náklady prodávajícího.V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Dle §598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Za nutné náklady se v tomto případě považují poštovní poplatky. Náklady spojené s dopravou zboží do servisu Vám budou uhrazeny za těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná
  • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
  • písemně doložíte výši nákladů (účtenka za poštovné, přepravní list apod.)
  • prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi

Pokud nesplňujete všechny tyto podmínky, nemáte právo na kompenzaci nákladů. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní, ve vhodném obalovém materiálu – nejlépe původním. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí, není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tom pořídí písemný zápis, odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí spotřebiteli, reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno spotřebiteli. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající spotřebitele předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu spotřebitele.

Autorizovaný prodejce

Autorizovaný prodejce

Garantujeme pravost u nás zakoupeného zboží, jsme autorizovaní prodejci značek uvedených na našem eshopu.
Záruční i pozáruční servis

Záruční i pozáruční servis

Kompletní hodinářský a zlatnický servis šperků, hodinek, hodin a budíků a dalšího hodinářského a zlatnického zboží u nás zakoupených.
Doprava zdarma od 1000 Kč

Doprava zdarma od 1000 Kč

Doprava zcela zdarma nebo od 60 Kč. Možnost osobního odběru nebo vyzkoušení na naší kamenné prodejně.
Kamenná prodejna ve Vlašimi

Kamenná prodejna ve Vlašimi

Přes 30 let vlastníme kamennou prodejnu v samém srdci Vlašimi, kde Vás rádi obsloužíme.